Brabants Dagblad


BESLISWIJZER

'Dit is een hele gemene'

Door Ton de Jong

De persvoorlichter van de provincie aan de telefoon met een zorgwekkende mededeling: "De computer van Van Geel is kapot". Het is me wat. Met ditongemak bel je doorgaans de leverancier of misschien mevrouw Van Geel, want als de computer het heeft begeven zou het kunnen dat mijnheer Van Geel later thuiskomt. Nee, de krant moet het weten, want die schreef vorige week op deze plek dat gedeputeerde P. van Geel na het verrichten van de aftrap niets meer van zich heeft laten horen op het Internetdebat over de ruimte in Brabant.

Nooit heeft het provinciaal bestuur zo snel een computer van een werknemer laten repareren, met als gevolg dat Van Geel zich alsnog met grote gretigheid in het debat heeft kunnen storten.

De organisatie van het debat (het Instituut voor Publiek en Politiek samen met het PON) zette in het begin van de week de puntjes op de i. Zij wees de deelnemende organisaties op hun plicht om actief mee te debatteren en riep de tweede week van dit digitaal experiment uit tot de 'week van de oplossingen'. Genoeg gezeurd dus over de vraag of Brabant nu wel of geen ruimteprobleem heeft, maar graag concrete antwoorden.

Er zijn 26 bijdragen geleverd. Dat is niet veel, want er doen honderd mensen aan de democratischeproef mee. Is de rest afgehaakt omdat het veel te lang duurt voordatde teksten via de telefoonlijn op hetbeeldscherm verschijnen? Een technisch probleem dat dit weekend wordt verholpen. De organisatie heeft een snellere 'moedercomputer' gehuurd.

Geen emotie

Of zou het kunnen dathet niet spannend genoeg is? Alles wat een debat in een café zaaltje interessant maakt is namelijk afwezig: geen emotie, geen gezichtsuitdrukkingen, geencharismatische voorzitter,geen tijdsdruk.

Je moet zoeken om een heel klein beetje onzakelijkheid te vinden. Gedeputeerde Van Geel: "En dit is een hele gemene: in de jaren zestig hebben verkeersdeskundigen vele steden kapot gemaakt. Er werd en verkeersprobleem opgelost -bij voorbeeld in Tilburg- maar daarbij werd de binnenstad bijna vernield. Moet dat nu op provinciale en landelijke schaal weer gebeuren als de verkeersstructuur dominant wordt?"

Het is in de gauwigheid niet te zien waar deze stellingname ergens gemeen is. Relevant is zij overigens wel, want de vraagstelling komt telkens op verschillende manieren in het debat terug. Moeten we op de huidige wijze doorgaan met het inwilligen van ruimteclaims ofis er iets nieuws te bedenken? Nu wordener wegen aangelegd als de files te lang worden, weilanden volgebouwd als er woningen nodig zijn en kooptde overheid landbouwgrond op als de samenleving vindt dat er te weinig natuur is. Vooral het autowegennet is bepalend geworden voor het gebruik van de ruimte.

"Die wegen zijn van tijdelijke aard. Futurologen voorspellen een tunnelsysteem waar containerwagens dag en nacht gebruik van maken. Zet niet alle kaarten op de snelwegen", waarschuwt J. Geene.

Weet het niet

Er groeit inhet debat een consensus over een strengere scheiding tussen de stad en het platteland. "Benut de ruimte binnen de huidige bebouwde kommen beter. Realiseer compacte, flexibele en duurzame woonvormen. Staak gebiedsuitbreiding van de stedelijke bebouwing", vindt Ton Daamen. Meer afgewogen is het oordeel van A. Burger van het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer: Houd stad en platteland scherp uit elkaar, versterk beide en doe dat tegelijk.

Jan Verkuylen (Kamers van Koophandel) gaat nog een stap verder: "De kosten van de versterking van het groen, moeten verhaald worden op de plannen voor nieuwe wegen en woon- en werkgebieden. Rood(de verstening)moet betalen voor meer landschap".

De stemmingen door de deelnemers, die straks de uitkomst van het debat weerspiegelen, lopen nog niet geweldig. De helft heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag : 'Raakt de ruimte in Brabant op'. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening geeft een zeer opmerkelijk antwoord. Als enige kiest zij voor het vakje 'Ik weet het niet'.Zouden daar niet specialisten moeten zitten die zich wat duidelijker uitlaten?

Het Internetdebat is te volgen via http://www.limbu.nl/bol/bd/teledemocratie


[ Brabant On Line | Terug naar het Brabants Dagblad Menu | Archief | Gastenboek | Teledemocratie ]