voorpagina redactionele samenvattingen gegevens deelnemers standpunten debat opinie-peiling stemming help over besliswijzer

Spelregels + Hulp Besliswijzer

De Spelregels, Antwoord op vragen van deelnemers (technisch en inhoudelijk)

Antwoord op vragen van Besliswijzer-deelnemers: Problemen en hun Oplossingen (technisch)

Vraag: Bij het opnieuw laden van een pagina verschijnt de oude versie. Hoe is dit te verhelpen?
Antwoord: De webserver is zó ingesteld dat pagina's altijd opnieuw geladen moeten worden. Toch kunnen instellingen van Netscape veranderd zijn waardoor dit niet gebeurt. Om de veranderingen terug te zetten, kun je het volgende doen:
Ga vanuit het menu Options naar Network Preferences. Klik op de Cache-tab. Selecteer dan achter Verify Documents `Once per session' of `Every time'.

Vraag: Het systeem is traag. Kunt u daar niets aan doen?
Antwoord:Nee, helaas niet. De traagheid is slechts voor een deel aan Besliswijzer te wijten. Het ligt aan veel factoren: het Internet zelf is traag; de server van Besliswijzer, gesponsord door gastheer NIKHEF, moet heel veel verkeer verwerken; en ook uw computer kan traag zijn. Wat Besliswijzer zelf betreft: we hebben zorgvuldig vermeden om in de vormgeving (gesponsord door het bedrijf CODIM) veel of zware plaatjes op te nemen in de site, maar op sommige pagina's, zoals de Opinie-Peiling, moet heel veel gerekend worden. Daar is niets aan te doen, het is als het ware de 'tijd'prijs die voor de functionaliteit van Besliswijzer wordt betaald. Het enige wat we u kunnen vragen is: heb geduld en blijf meedoen.

Vraag: Hoe beperk ik de online tijd in Besliswijzer? 1. Blader bijv. door alle Standpunten heen , dan worden die pagina's geladen in het geheugen van u computer (de cache). Verbreek vervolgens de verbinding en lees alles offline op uw gemak na. U kunt vervolgens de pagina's die u veilig wilt stellen op uw harde schijf, saven met de optie 'Save File' of 'Bewaar Bestand' van uw browser (zoals Netscape of Explorer).
2. Bijdragen aan Besliswijzer moeten worden geleverd via het Web; via E-mail is zoals gezegd niet mogelijk (wel in de volgende versie van Besliswijzer). U kunt het beste een bijdrage off-line schrijven in bijv. een gewone tekstverwerker of in uw E-mailprogramma; de tekst dan kopieren naar het werkgeheugen van de computer (copy/kopieren, CTRL-C onder Windows), vervolgens online gaan, de betreffende Besliswijzer-plek opvragen (bijvoorbeeld de Debat-plek) en dan uw bijdrage inplakken (paste, CTRL-V onder Windows) in de tekstbox van Besliswijzer op het scherm. Dit scheelt u on-line-tijd en dus kosten.

Vraag: Bij in te vullen gegevens kan alleen gekozen worden tussen werkeloos/werkt/studeert. De ouderen zijn weer vergeten : zou u ook een categorie pensioen/VUT er aan toe kunnen voegen ?
Antwoord: U hebt gelijk, dat hebben we over het hoofd gezien. Het kost te veel ingrepen in Besliswijzer om dat nu nog te veranderen, maar wees verzekerd dat het in de volgende versie van Besliswijzer wel gebeurt.

Vraag: Als u e-mail gebruikt zou u dan geen attachments in WP willen bijvoegen, maar de tekst in het e-mail-bericht zelf willen opnemen? WP is inmiddels niet meer het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma.
Antwoord: U hebt gelijk. Het is uberhaupt onverstandig om attachments op te nemen, in welk tekstverwerkingsformaat dan ook; niet alle emailprogramma's kunnen immers attachments aan. De Redactie belooft beterschap.

Vraag: Zou u van de web-pagina's ook een text-only-versie kunnen maken. Er staan nu veel plaatjes in. Om tijd te besparen zetten de meeste mensen die uit, maar dan resteert wel een zeer onoverzichtelijke pagina.
Antwoord: Het ligt wel in de bedoeling om text-only-versies in de volgende Besliswijzer te maken, zelfs versies die automatisch onderscheid maken tussen de browser die de deelnemers gebruiken. Het is echter de vraag of een text-only versie nog wel de vereiste visuele helderheid kan bieden die nodig is om de informatie overzichtelijk te presenteren. We zullen het uitproberen.

Vraag: Ik vind Besliswijzer buitengewoon interesssant om te volgen, maar de telefoonkosten voor de online verbinding met Besliswijzer is zo duur. Kunnen mijn telefoonkosten worden vergoed?
Antwoord: Helaas, dat kan niet. We hebben het er in een vroeg stadium wel over gehad, maar Besliswijzer is tot stand gekomen met minimale middelen, en hier is geen budget voor. De kosten van Internet moeten inderdaad omlaag, dat is een algemeen probleem. Besliswijzer staat voor om de kosten omlaag te brengen, bijvoorbeeld door Internet via de kabel aan te bieden tegen een laag vast tarief. Vandaar dat Besliswijzer voor de volgende versie samenwerking zoekt met Internet-kabel-aanbieders, zoals 'Stichting Nederland No.1 op de Elektronische Snelweg'.

Vraag: Ik heb soms moeite om de pagina's goed te zien. Wat is er aan de hand?
Antwoord: : Besliswijzer is ontworpen voor Netscape of Microsoft Internet Explorer, maar moet ook met andere browsers bekeken kunnen worden. Gebruikers met een klein beeldscherm (resolutie 640x480) doen er verstandig aan hun Netscape-preferences te optimaliseren door de directory-knoppen uit te zetten en de toolbar-knoppen op 'text-only' te zetten. Daarmee wordt de meeste ruimte gereserveerd voor de inhoud van het browser-venster.
Indien u een verouderde browser gebruikt, kunt u via de links hieronder een nieuwere versie ophalen.

 • Netscape Navigator
 • Microsoft Internet Explorer

  Vraag: De bijdrages aan het debat vallen van mijn scherm af. Wat nu?
  Antwoord: Net zoals u gewend bent verticaal naar beneden te scrollen met uw muis om de tekst 'beneden' uw beeldscherm (buiten beeld) te zien, zo kunt u ook horizontaal naar rechts doorscrollen om de bijdrages 'rechts' van uw beeldscherm (buiten beeld) te zien.

  Vraag: Mijn bijdrage wordt niet opgenomen / na het verzenden van een bijdrage verschijnt de melding `Exception for Illustra: XZ0000: Internal error'.
  Antwoord: Vermijd het gebruik van `vreemde' tekens zoals ç en ß. Alleen de volgende vreemde tekens kunnen worden gebruikt: ë, é, è, ä, á, à, ò, ó, ö, í, ì en ï. Wacht na het inzenden ook tot de melding `Uw bijdrage is ontvangen' is verschenen. Pas dan kun je er zeker van zijn dat de bijdrage is toegevoegd.

  Vraag: Ik heb mijn Persoonlijke gegevens nog niet ingevuld, of de OpiniePeiling. Kan dat alsnog? En kan ik mijn mening ook wijzigen?
  Antwoord: Ja, dat kan. U kunt tot op het laatst de diverse OpinePeilingen invullen of wijzigen, als u van mening verander. We verzoeken wel iedereen dringend om onmiddellijk de Persoonlijke Gegevens in te vullen, daar u anders niet mee kunt doen aan het debat en ook de Peilingen niet kunt invullen.

  Antwoord op vragen van Besliswijzer-deelnemers: over het idee achter Besliswijzer (inhoudelijk)

  De vragen zijn ontdaan van de namen van de vraagstellers. De antwoorden zijn afkomstig van ontwerper/projectleider van Besliswijzer, Marcel Bullinga

  Vraag: In de oorspronkelijke Besliswijzer zit ook een module voor een 'persoonlijk' stemadvies. Ik zag die in de proef niet. Is deze optie volledig geschrapt?
  Antwoord: Nee, hij is van vorm veranderd. Het was oorspronkelijk de bedoeling om redactioneel en tekstueel iemands mening te vergelijken met die van het politieke orgaan en/of de verschillende belangenorganisaties met een standpunt. Dat zou dan een zin (stem-advies) opleveren in de trant van 'Uw mening staat het dichtst bij de mening van organisatie X of Y'.
  Bij de operationalisering van Besliswijzer bleek het mogelijk om dat grafisch te doen, in die zin dat de (openbare) meningen van organisaties automatisch vergeleken kunnen worden met de (geheime) mening van u als deelnemer. Daardoor verviel de noodzaak van tekstuele *verwoording* van het verschil of overeenkomst tussen iemands mening en die van organisatie X of Y, wat het risico van inacurate of onjuiste verwoording van dat verschil vermindert.

  Vraag: Het onderwerp is 'raakt de ruimte in Brabant op?'. In hoeverre is hier sprake van teledemocratie, als de vraag niet vraagt om een beleidsantwoord? Het lijkt meer op een soort openbare algemene discussie, daar is niets mis mee, maar is dat ook de bedoeling? Of is het toch de bedoeling om een proef te nemen met het feitelijk *betrekken* van de burger bij de *besluitvorming*?
  Antwoord: Dat laatste. De vraag is afkomstig van de Provincie Noord-Brabant, en ze vraagt wel degelijk om een beleidsantwoord, ook van de Provincie, die daartoe het debat heeft ingebed in de provinciale politieke besluitvorming, met name de lopende discussie over aanpassing van het Provinciale Streekplan. De Provincie zal beargumenteerd aangeven welke ideeŽn uit het debat ze wel en niet zal overnemen. Hierover wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd in het voorjaar van 1997; de datum daarvan wordt nog vastgesteld. Hiermee is dit Besliswijzer-debat het eerste debat op Internet met een duidelijke politiek-bestuurlijke impact, en dus wel degelijk een experiment in teledemocratie.
  Overigens betekent teledemocratie niet alleen dt de politiek burgers mee laat denken over de oplossing van bepaalde problemen, maar ook dat de politiek eerst toetst of bepaalde zaken wel als een probleem worden ervaren door die burgers. Vandaar dt week 1 van het Besliswijzer-debat gaat over de vraag *of* er wel een probleem (ruimtegbrek ) is. Pas in week 2 gaat het over mogelijke oplossingen.

  Vraag: Waarom is gekozen voor communicatie via web-pagina's? Dat is uiterst gebruikers-onvriendelijk, kost veel te veel verbindingstijd, is erg onoverzichtelijk. Communicatie via e-mail en een newsgroup zou veel efficienter en overzichtelijker zijn.
  Antwoord: Besliswijzer maakt gebruik van een database, een methode van Web-communicatie die lijkt op een nieuwsgroep maar meer mogelijkheden biedt, en die gekenschetst kan worden als 'actief' (de deelnemer moet de informatie zelf opzoeken) en 'centraal' (er is 1 actueel overzicht op 1 centrale plek, de database, iedere deelnemer beschikt over hetzelfde, meest actuele referentiekader). Het geruik van de database maakt het mogelijk grote hoeveelheden informatie plus de bijdragen in het debat zowel visueel als in onderlinge samenhang te presenteren op een manier die via email niet mogelijk is. In de database is deze informatie bovendien doorzoekbaar (zie de verschillende zoekmogelijkheden in de Debat-plek). Ook is koppeling mogelijk tussen de gevens van deelnemers in de database en hun debat-bijdrages, en het is mogelijk om Opinie-Peilingen en Stemmingen te verrichten (onder behoud van privacy!), iets wat via email of nieuwsgroep niet goed mogelijk is.
  Het nadeel van Web-communicatie is dat je in principe online moet zijn, wat duur is, en dat van de deelnmer sterke activiteit wordt verwacht; hij moet telkens zelf de informatie opzoeken, het verschijnt niet automatisch in zijn mailbox.
  We gebruiken e-mail echter wel om de deelnemers te attenderen op veranderingen en voor het versturen van samenvattingen. Besliswijzer is daarmee een combinatie van actief en passief informeren. Voor de volgende versie van Besliswijzer is voorzien in een verdergaande combinatie van Web- en email: centraal staat nog steeds het Web, maar met naar keuze bijdrage- en leesmogelijkheden via Email.

  Vraag: Zou u de standpunten van de organisaties en/of de redactionele samenvattingen en/of de inbreng van de deelnemers ook via e-mail kunnen verspreiden, zodat ik ze off-line rustig kan lezen? Ik heb nu een half uur verbinding gehad en nog slechts een fractie gelezen van de inhoud.
  Antwoord: Bij de Standpunten van de organisaties gaat het om aanzienlijke hoeveelheden tekst, die niet iedere deelnemer zal willen lezen. Op het Web kan de deelnemer zelf selecteren wat hij lezen wil (actief en selectief informeren). Besliswijzer probeert een evenwicht te vinden tussen toegestuurde en zelfopgehaalde informatie, tussen actief en passief. Uw oordeel is belangrijk voor het vervolg.
  De redactionele samenvattingen van de debat-bijdrages worden wel via e-mail verstuurd aan alle deelnemers.
  Wat betreft de inbreng van de deelnemers: voor de volgende versie van Besliswijzer is voorzien in de mogelijkheid bijdrages (alles of een selectie) naar keuze per email te laten toesturen.

  Menselijke hulp bij problemen

 • Technische fouten debat of persoonlijke gegevens: stuur uw hulpvraag met nauwkeurige omschrijving van waar en hoe de fout optrad naar programmeur edwin@codim.nl, Edwin Martin/CODIM
 • Technische fouten opinie peiling of stemming: stuur uw hulpvraag met nauwkeurige omschrijving van waar en hoe de fout optrad naar programmeur benssoft@epsilon.nl
 • Vormgeving: mail uw opmerkingen naar de vormgever zuidwijk@xs4all.nl, Ben Zuidwijk/CODIM
 • Redactie: stuur uw vraag over de redactie of over het starten van deeldebatten over het ruimtegebrek in Brabant naar pon@pi.net, Hans de Kuyper en Carla Verheijen/PON
 • Wachtwoorden: mail problemen met uw wachtwoord naar P.J.M.Kolkman@kub.nl, Pascal Kolkman
 • Pers/concept/toekomst: Voor vragen van de pers, de toekomst van Besliswijzer en verzoeken tot het gebruik van Besliswijzer in andere debatten, mail met de ontwerper/projectleider van Besliswijzer roesderz@xs4all.nl, Marcel Bullinga/IPP

  Wat is Besliswijzer?

  Besliswijzer/Teledemocratie is een debat- en opiniepeilingsinstrument via Internet en Intranet, gebaseerd op redactionele onafhankelijkheid, privacygarantie en debatresultaat. Doel van Besliswijzer is meer burgers in een vroeger stadium te betrekken bij besluitvorming over maatschappelijk-politieke kwesties. Besliswijzer is een initiatief van Instituut voor Publiek en Politiek. Ontwerper en projectleider is Marcel Bullinga.
  Achtergrondartikelen over teledemocratie en Besliswijzer zijn te vinden op de Web-lokatie http://www.xs4all.nl/~roesderz/teledemo/

  De politiek en het Besliswijzer-debat 'Raakt de ruimte in Brabant op?'

  Het onderwerp van dit eerste Besliswijzer-debat is afkomstig van de Provincie Noord-Brabant in de persoon van Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Bestuurlijke Vernieuwing P. van Geel. Onderwerp is: 'Raakt de ruimte op in Brabant?' Het Besliswijzer-debat is ingebed in de politieke besluitvorming van de Provincie Noord-Brabant, met name de lopende discussie over aanpassing van het Provinciale Streekplan. De Provincie zal beargumenteerd aangeven welke ideeŽn uit het debat ze wel en niet zal overnemen. Hierover wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd in het voorjaar van 1997; de datum daarvan wordt nog vastgesteld.
  Hiermee is dit Besliswijzer-debat het eerste debat op Internet met een duidelijke politiek-bestuurlijke impact.

  De rol van de redactie Brabant-debat

  De redactie van Besliswijzer is onafhankelijk en onpartijdig. Zij verricht haar taak op journalistieke wijze. De redactie heeft geen eigen mening over het onderwerp. De redactie is dienstbaar aan het debat en aan alle debat-deelnemers. Per Besliswijzer-debat wordt een aparte redactie geformeerd. De redactie van het Brabant-debat bestaat uit leden van Instituut voor Publiek en Politiek IPP en Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant PON. Het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad stellen hun archief over het onderwerp ter beschikking en zullen in de "gewone" krant wekelijks aandacht besteden aan het debat.
  Aanmelding voor het Brabant-debat is niet meer mogelijk.

  Selectie deelnemers

  Het staat eenieder vrij om deel te nemen aan het debat die deelname-gerechtigd is. Deelnamegerechtigd aan het Brabant-debat is iedereen die woont of werkt in Brabant en een Internet-aansluiting heeft (Email en Web-browsen). De redactie heeft de deelnemers geselecteerd. Wie voldoet aan het criterium woont/werkt in Brabant, krijgt een wachtwoord; aanmelding is niet meer mogelijk. Daarmee kan diegene het debat lezen en bijdrages leveren aan het debat, de Opinie Peilingen invullen en uiteindelijk tot Stemming overgaan. Wie niet in Brabant woont of werkt, mag het debat alleen bekijken (als 'gast').
  Er zijn 2 soorten stemgerechtigde deelnemers: Personen en Organsiaties Zij hebben verschillende rechten (Zie verderop).

  Privacy en veiligheid
  De privacy van de deelnemers is gewaarborgd door het gebruik van een zogenaamde Pseudo-Identiteit, een uniek persoonlijk nummer waarmee de deelnemers de diverse Opinie-Peilingen en de eenmalige Stemming 'ondertekenen'. De Pseudo-Identiteit maakt het de Besliswijzer-organisatie mogelijk te checken dat deelnemers het recht hebben op deelname aan Besliswijzer, maar niet wat zij gestemd hebben. Om de Pseudo-Identiteit te genereren, moeten de deelnemers een aantal demografische gegevens invullen die betrekking hebben op het onderwerp in kwestie. Deze P-ID is niet wijzigbaar.

  Dit eerste Besliswijzer-debat kent nog geen technisch perfecte veiligheid. Deze wordt momenteel ontwikkeld door het bedrijf DigiCash en zal in latere Besliswijzer-debatten worden toegepast.

  Persoonlijke gegevens

  Iedere deelnemer dient zijn of haar Persoonlijke Gegevens in te vullen. Hieruit wordt automatisch uw Pseudo-Identiteit samengesteld. De Persoonlijke Gegevens zijn deels geheim (alleen voor de ogen van de redactie bestemd), deels openbaar (door iedereen in te zien).

  Onderzoek naar de werking van Besliswijzer

  De Katholieke Universiteit Nijmegen (Vakgroep Communicatiewetenschappen) en de Landbouw Universiteit Wageningen (Vakgroep Voorlichtingskunde) verrichten een onderzoek naar het verloop van het debat en de kwaliteiten van Besliswijzer. Op 14 december wordt in een afsluitende conferentie aan de Katholieke Universiteit Brabant t Tilburg Besliswijzer/Teledemocratie gepresenteerd aan bestuurders, politici en wetenschappers die geÔnteresseerd zijn in teledemocratie. Daar worden tevens de eerste bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd. Een uitgebreide presentatie van het onderzoek volgt in het voorjaar van 1997. Aanmelding voor de conferentie van 14 december bij lenos@xs4all.nl of via het formulier op Aanmelding

  Standpunten

  Het staat eenieder vrij om informatie aan te leveren voor de Standpunten rond het onderwerp. De redactie faciliteert informatie aangeleverd door derden (maatschappelijke organisaties en overheden). De redactie redigeert deze informatie niet op inhoudelijke gronden. Wel kan de redactie suggesties geven wat betreft de structuur en stijl van aangeleverde informatie: kort, bondig, indeling volgens het redactionele vraag- of debatstramien.

  Debat

  De redactie vat alle meningen zoals ze door deelnemers gehoord/verwoord worden, kort en bondig samen. Ze kan afzonderlijke bijdragen van deelnemers uit de samenvatting weglaten.De redactie post deze Samenvattingen in Besliswijzer maar stuurt ze ook per email toe aan alle deelnemers, als prikkel om weer mee te doen. Zij doet hetzelfde bij de start van een nieuwe Opinie-Peiling of bij de Stemming aan het slot van het debat.
  Redactie pleegt interventies in het debat indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om de vaart in de discussie te houden, onbeantwoorde vragen te laten beantwoorden, cijfermateriaal te (laten) verzorgen. De redactie pleegt geen censuur vooraf en weigert geen deelnemers op inhoudelijke gronden
  Redactie grijpt in als 1 deelnemer zo excessief veel bijdragen post dat daarmee de voortgang van het debat wordt verlamd.
  De redactie interventieert in het debat onder de naam REDACTIE, niet onder de naam van afzonderlijke redactieleden
  Redactie keurt bijdragen in principe altijd goed, tenzij ze niet over het onderwerp gaan of geweldsuitingen bevatten ("marginale moderatie"). Afgekeurde bijdragen worden in de "Zandbak" geplaatst, zodat openbare controle op en debat over de beslissingen van de redactie mogelijk is. Het is mogelijk dat deelnemers aldaar de discussie voortzetten over de reden van afkeuring.
  Zowel burgers op Persoonlijke Titel als (Vertegenwoordigers van) Organisaties doen mee aan het debat. Zij ondertekenen met hun eigen naam of als vertegenwoordiger van een organisatie. In het Brabant-debat zijn anonieme bijdragen niet mogelijk.

  Opinie-peilingen

  Redactie stelt de vragen samen voor de Opinie-Peilingen (zowel geclusterde als ongeclusterde) op basis van wat zij beschouwt als de wezenlijke dilemma's en keuzevraagstukken bij het onderwerp in kwestie. Redactie is zich daarbij bewust van het gevaar van partijdige, suggestieve of manipulatieve vraagstelling en tracht die te voorkomen. Redactie neemt suggesties voor Opinie-Peilings-vragen door deelnemers aan het debat mee in de uiteindelijke vragenlijst. Zowel burgers op Persoonlijke Titel als (Vertegenwoordigers van) Organisaties doen mee aan de diverse Opinie-Peilingen. Burgers ondertekenen deze echter met hun Pseudo-Identiteit (P-ID); hun mening is als zodanig anoniem. (Vertegenwoordigers van) Organisaties ondertekenen met hun organisatienaam; hun mening is als zodanig openbaar.
  Er zijn 4 soorten peilingen:
  1. ongeclusterde peiling waarin de deelnemer om zijn/haar mening wordt gevraagd;
  2. clusterpeiling waarin de deelnemer niet alleen om zijn/haar mening wordt gevraagd, maar ook ziet wat voor score dat oplevert op een aantal redactioneel vastgestelde clusters. Clusters zijn de wezenlijke dilemma's, volgens het idee van de redactie
  3. Bovendien kan een peiling gaan over het inhoudelijke onderwerp (Brabant-peiling, over het onderwerp 'Raakt de ruimte in Brabant op') (vragen aangeleverd door de Brabant-redactie). Of de peiling is een
  4. onderzoekspeiling over Besliswijzer en Teledemocratie (vragen aangeleverd door de onderzoekers van LUW en KUN)
  Er zijn gedurende het Brabant-debat in totaal 4 peilingen en peilingsmomenten
  1. ongeclusterde Brabant-peiling met ong. 5 vragen over of het ruimtegebrek een probleem is aan begin debat op 4 november;
  2. ongeclusterde onderzoeks-peiling met ong. 5 vragen over Besliswijzer en Teledemocratie op 4 november;
  3. cluster/Brabant-peiling met 15 vragen en 3 clusters over het onderwerp Raakt de ruimte op in Brabant;
  4. ongeclusterde onderzoeks-peiling met ong. 30 vragen over Besliswijzer en Teledemocratie aan het eind van het debat

  Stemming

  De Redactie formuleert de uiteindelijke Stemming aan het eind van het debat. Deze Stemming kent als enige de passie-optie en de Stem uitbesteed optie. Redactie stelt daarbij de oplossingsrichting van het politiek orgaan ter Stemming maar eveneens de alternatieve oplossingsrichting van aan het debat deelnemende organisaties. Zij verzoekt tevens in aanmerking komende organisiaties om als Stemmentrekker te fungeren (organisaties aan wie burgers hun stem kunnen uitbesteden indien gewenst).
  Alleen burgers op Persoonlijke Titel doen mee aan de Stemming. Zij ondertekenen deze met hun Pseudo-Identiteit (P-ID). (Vertegenwoordigers van) Organisaties zijn uitgesloten van deelname aan de Stemming.
  Er is slechts 1 Stemming, en wel aan het slot van de debatmaand. De precieze datum wordt nog vastgesteld.

  De organisaties achter Besliswijzer

  Besliswijzer is een inititiatief van het Instituut voor Publiek en Politiek. De onafhankelijke redactie van het Brabant-debat wordt mede gevormd door PON, Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Katholieke Universiteit Nijmegen (Vakgroep Communicatiewetenschappen) en de Landbouw Universiteit Wageningen (Vakgroep Voorlichtingskunde). Diverse innovatieve Internet-bedrijven dragen bij aan Besliswijzer (zie hieronder).
  Sponsors van Besliswijzer 1.0 (de eerste versie, november 1996):
 • 1. Codim Interactive Media (vormgeving); info bij directeur Renť van den Bichelaer, 040-2129777, www.codim.nl
 • 2. Do~IT (database, Illustra object relational database management system); info bij Bert Oosterhof, 030-2470700, www.mso.nl
 • 3. NIKHEF (Web-server in het kader van de Internet 1996 World Exposition); info bij Rob Blokzijl, www.nikhef.nl

  Aan Besliswijzer 2.0 (de tweede versie, augustus 1997) zullen de volgende bedrijven bijdragen:
 • 4. DigiCash (legt een veilige privacy-schil om Besliswijzer heen); info bij Paul Dinnissen, 020-6652611, www.digicash.nl
 • 5. Stichting Nederland No. 1 Op De Electronische Snelweg (Besliswijzer via de kabel); info bij Evert Jan Beverwijk, 020-3116090, www.no1.nl

  Voor verschillende aspecten aan Besliswijzer 1.0 leverden o.a. de volgende instanties financiŽle steun:
 • 6. Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • 7. Stichting De Veur
 • 8. CAPT
 • 9. Stichting Publiek, Wetenschap en Techniek (PWT)

  De mensen achter Besliswijzer


   Projectleiding:
  1. Marcel Bullinga (IPP), ontwerper/projectleider

   Redactie

  2. Steven Lenos (IPP), redactielid/projectmedewerker
  3. Carla Verheijen (PON), redactielid
  4. Hans de Kuyper (PON), redactielid
  5. Pascal Kolkman (KUB), redactielid
  6. Bart-Jan Flos (IPP/KUB), stagiaire

   Programmeurs:

  7. Edin Martin (CODIM)
  8. Ben Zuidwijk (vormgeving, CODIM)
  9. Douwe van der Baan (Bens Software, Leeuwarden)
  10. Lieuwe Wiersma (Bens Software)
  11. Herman van Dompseler (NIKHEF)
  12. Bert Oosterhof (Do~IT)
  13. Andre Mobron (Do~IT)
  14. Alfred Damen (Do~IT)
  15. Michael van Eeden (freelance)
  16. Johan Nobel (free lance)

   Sponsors en andere organisaties:

  17. Johan van Wamelen (Stichting De Veur)
  18. Rene van den Bichelaer (CODIM)
  19. J. van den Broek (Ministerie van Binnenlandse Zaken)
  20. Peter Vis (CAPT)
  21. Lucien Hanssen (Stichting PWT)
  22. Rob de Boer (Stratix Consultancy)
  23. Jasper Wigleven (Brabants Dagblad)
  24. Ton de Jong (Brabants Dagblad)
  25. Ron Lodewijks (Brabants Dagblad)

   Provincie Noord-Brabant:

  26. Pieter van Geel
  27. Margriet van de Poel

   Onderzoekers:

  28. Jeffrey van Rossum (KUN)
  29. Peter Martin (KUN)
  30. Nick Jankowski (KUN)
  31. Rene Voorburg (LUW)
  32. Cees Leeuwis (LUW
  33. Jan van Dijk (RUU)

   Raad van Aanbeveling (nog in ontwikkeling/op persoonlijke titel):

  34. prof. dr. P.H.A. Frissen (Stichting Communitť)
  35. Dr. Elly Plooij (Europarlementarier VVD)
  36. J. van Veen (VNG)
  37. J. Steins-Bisschop (New Media Marketplace)

   Conferentie over Besliswijzer (14 december 1996):

  38. Henk Kempff (KUB)

   Besliswijzer 2.0 (augustus 1997):

  39. Sahuguet (DigiCash)
  40. Berry Schoenmakers (DigiCash)
  41. Jelte van der Hoek (DigiCash)
  42. Paul Dinnissen (DigiCash)
  43. Evert-Jan Beverwijk (Sti. Nederland No.1)
  44. Susanne Heijstraten (Sti. Nederland No.1)