voorpagina redactionele samenvattingen gegevens deelnemers standpunten debat opinie-peiling stemming help over besliswijzer

 

Van de redactie

Redactionele samenvatting van de uitkomst van de peilingen in week 3:

(22 november 1996) De redactie heeft voor u een tussentijdse samenvatting gemaakt van de resultaten van twee peilingen, de opiniepeiling Brabant en de clusterpeiling Brabant.

1. Opiniepeiling Brabant

De opiniepeiling is tot nu toe ingevuld door 51% van de mensen die wij hebben geregistreerd als deelnemer. Nog 49% heeft de opiniepeiling niet ingevuld. Hieronder bevinden zich de provincie Noord-Brabant, de ENFB, NCB en OTB.

vraag 1: Raakt de ruimte op in Brabant?

Van degenen die de peiling wel hebben ingevuld is 38% van mening dat de ruimte nu al opraakt, 27 % dat dit het geval is over een jaar of 10, 33% is van mening dat de ruimte niet opraakt, 2% weet het niet.

vraag 2: is het oplossen van het ruimteprobleem een zaak van de overheid of van u? Van degenen die de peiling hebben ingevuld vindt 2% dat een persoonlijke zaak, 7% vindt dat de oplossingen van de overheid moeten komen, en 53%, een krappe meerderheid, vindt dat de oplossingen van individu en overheid gezamenlijk moeten komen. (Voor 36% was deze vraag niet van toepassing.)

vraag 3: Welke overheid acht u verantwoordelijk?

Van degenen die de peiling hebben ingevuld vindt 17% dat de verantwoordelijkheid bij de landelijke overheid ligt, 10% vindt de gemeenten het meest verantwoordelijk en 15% legt de verantwoordelijkheid bij de provinciale overheid. (Voor 38% was deze vraag niet van toepassing.)

2. Clusterpeiling Brabant

Rond de drie door de redactie meest wezenlijk geachte dilemma's in het Brabantse ruimteprobleem (clusters genaamd) zijn in totaal 15 vragen geformuleerd. -Economie vs Groen, max.30 punten (hoe hoger, hoe groener) -Spreiding vs Concentratie, max 25 (hoe hoger, hoe meer voor concentratie) -Al dan niet beperken van de mobiliteit, max.20 (hoe hoger, hoe meer voor mobiliteit)

Deze peiling is tot nu toe nog maar door 44 mensen (41%) ingevuld. Tot de 59% die deze peiling nog niet hebben ingevuld behoren ook enkele organisaties die wij hebben gevraagd om als stemmentrekker te fungeren: PSK/SEOB, ENFB, NCB en OTB. Alleen de BMF en de provincie Noord-Brabant laten op deze wijze hun standpunt zien.

Wij geven hier een overzicht van de scores op de drie clusters. Hierbij vergelijken wij steeds de gemiddelde scores met de scores va de aan het debat deelnemende organisaties.

Op het cluster groen is de gemiddelde score 22, hetgeen duidt op een voorkeur voor groen. Bovengemiddeld scoren BMF(26) en Ministerie LNV,dir.Zuid,(28). De provincie Noord-Brabant en RECRON scoren met respectievelijk 21 en 19 iets beneden het gemiddelde.

Op het cluster Concentratie is de gemiddelde score 16, waaruit een lichte voorkeur voor concentratie is af te lezen. Bovengemiddeld scoren RECRON(21) en de BMF(19). De provincie Noord-Brabant en het ministerie van LNV scoren met respectievelijk 15 en 12 (iets) onder dit gemiddelde.

Op het cluster mobiliteit is de gemiddelde score 12, de debatdeelnemers zijn gemiddeld genomen niet erg in voor het beperken van de mobiliteit. Bovengemiddeld scoren de provincie (14), de BMF (16) en LNV (15). Beneden het gemiddelde (en dus het meest voor het beperken van de mobiliteit) scoort RECRON (8).

Wij vragen degenen die een of beide peilingen nog niet hebben ingevuld om dit alsnog te doen. In het bijzonder willen wij dat aan de organisaties vragen die als stemmentrekker fungeren. De score op de peilingen kan bij de stemming voor de deelnemers een van de referentiepunten zijn.

De redactie:

Carla Verheijen

Hans de Kuyper

Marcel Bullinga

Pascal Kolkman

Steven Lenos

[Index Teledemocratie IPP] [IPP Welkomstpagina][Internet Besliswijzer-debat Brabant] [Reageer]