over besliswijzer voorpagina van de redactie gegevens deelnemers standpunten debat opinie-peiling stemming help


 

Redactionele samenvatting (LANG) van de vraag:

Raakt de ruimte in Brabant op?

Iedere vierkante meter is benut

In Noord-Brabant treffen we belangrijke, zeer verspreid liggende, natuurgebieden aan. Maar Noord-Brabant heeft ook een snel groeiende bevolking: ieder jaar komen er 15.000 inwoners bij. Tegelijkertijd wonen in ieder huis steeds minder mensen. Daarom moeten er volgens de provincie Noord-Brabant de komende twintig jaar 150.000 tot 200.000 woningen worden gebouwd. Wanneer rekening gehouden wordt met de overloop van de Randstad wordt het aantal te bouwen woningen door de rijksoverheid zelfs geraamd op 230.000.

Daarnaast groeit de bedrijvigheid in Brabant zeer snel. Ook dit legt beslag op de beschikbare ruimte in een provincie die vele kleine industriekernen kent. De dorpen hebben het hen toegewezen kwantum bedrijventerreinen tot na de eeuwwisseling al opgesoupeerd. Omwille van de werkgelegenheid pleit het Brabantse bedrijfsleven voor meer bedrijventerreinen, die dan ook nog gemakkelijk per auto bereikbaar moeten zijn. Dus is er vraag naar uitbreiding van het wegennet.

Ook de agrarische sector heeft ruimte nodig voor een rendabele bedrijfsvoering.

En tot slot vragen ook recreatie en verkeer de nodige ruimte.

Grenzen aan de ruimte
Al met al is het bebouwde gebied in de provincie na de Tweede Wereldoorlog sterk uitgebreid. Niet alleen de groei van de steden valt op, maar ook het sterke uitdijen van wat nog maar kort geleden echte dorpen waren. De rek is uit de nieuw beschikbare ruimte.

Steeds meer kernen kunnen met hun uitbreidingsplannen geen kant op door milieuhygiënische beperkingen en fysieke barrières, zoals wegen, industrieterreinen en geluidszones rond vliegvelden.

Tegelijkertijd wordt vanuit de maatschappelijke wens om natuur, landschap en cultuurhistorie te sparen, geijverd voor grenzen, zodat het beslag dat woonkernen en bedrijventerreinen leggen op de ruimte wordt ingedamd. Verstedelijking en de daarmee opdringende infrastructuur tasten de ruimte voor natuur, recreatie, landschap en landbouw aan.

Twee richtingen
Ruwweg zijn er ten aanzien van het gebruik van de ruimte in Noord-Brabant twee standpunten te onderscheiden. Het ene standpunt houdt in dat er, nog steeds, ruimte genoeg is in de provincie. Het andere standpunt waarschuwt dat, als de verstedelijking in het huidige tempo doorgaat, Noord-Brabant over vijftig jaar één groot versteend tuindorp is geworden.

Er moeten dus keuzes worden gemaakt.

Visie van de provincie
De provincie is voortdurend bezig met de vraag hoe en waar er gebouwd kan worden. Dit najaar voert de provincie daarover gesprekken met Brabantse gemeenten en belangenorganisaties. Dat gebeurt in het kader van de aanpassing van het Streekplan.

Maar de provincie wil ook graag horen hoe burgers vinden dat de beschikbare ruimte benut moet worden. Daarom werkt de provincie van harte mee aan het Digitaal Debat Brabant.

Uiteraard heeft de provincie zelf ook opvattingen over de vraag hoe met de beschikbare ruimte moet worden omgesprongen. Die kunt u nalezen bij de informatie die de provincie heeft aangeleverd.

De uitkomsten van het debat worden door de redactie beschreven in een rapportage die aan gedeputeerde Van Geel wordt aangeboden. Hij zal vervolgens duidelijk maken wat er mee gebeurt; met redenen zal hij aangeven welke uitkomsten van het debat wel en welke niet bij de verdere besluitvorming zullen worden betrokken.

[Index Teledemocratie IPP] [IPP Welkomstpagina][Internet Besliswijzer-debat Brabant][Aanmelden Internet Besliswijzer-debat Brabant] [Reageer]