voorpagina redactionele samenvattingen gegevens deelnemers standpunten debat opinie-peiling stemming help over besliswijzer

Van de redactie

Redactionele samenvatting van de antwoorden van organisaties op de vraag:

Raakt de ruimte in Brabant op?

Op basis van de antwoorden van de organisaties lijken onder andere de volgende factoren een rol te spelen bij het probleem:

Werk, wonen, recreatie, natuur, milieu, landbouw, industrie, vervoer, mobiliteit, verstedelijking. Het merendeel van de organisaties gaat er daarbij vanuit dat het gerechtvaardigd is om van een probleem te spreken.

Raakt de ruimte in Brabant op?

Antwoord van de Provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant zit vanwege diverse claims op de ruimte op de grens van haar ruimtelijke mogelijkheden als de provincie in de toekomst leefbaar wil blijven.

Antwoorden van andere organisaties:

ANWB, Regio Zuid
Er is geen ruimteprobleem maar een verdeelprobleem. Steden en dorpen willen zowel hun woongelegenheid als werkgelegenheid uitbreiden en tevens recreatiemogelijkheden en natuur behouden, zoniet uitbreiden.

Brabants Bureau voor Toerisme en de Provinciale VVV

De ruimte in Brabant raakt op. Dit is zowel een kwantitatief probleem (te weinig ruimte en een te beperkte benutting daarvan) als een kwalitatief probleem (de "beleving" van de ruimte wordt veel minder)

Brabantse Milieufederatie

De vervanging van groene functies (natuur en landschap, grondgebonden landbouw) door rode functies (wonen, wegen, zeer intensieve landbouw en industrie) en het zeer intensieve gebruik van de ruimte zorgt voor een onevenwichtige opbouw van Brabant. Deze onevenwichtigheid wekt de indruk dat Brabant vol is.

Croonen Adviseurs

Er is een grote druk op de beschikbare ruimte in brabant. Deze mondt uit in een kwantiatief en kwalitatief ruimtebeschikbaarheidsprobleem. Kwantitatief: in de zin van oppervlakte en benutting, zuiver fysiek . Kwalitatief: zowel ruimte-ervaring als -geschiktheid voor een bepaalde functie.

Fietsersbond ENFB

In de belevings- en ervaringswereld van fietsers is er sprake van een duidelijke begrenzing van de ruimte. Al het moderne is hoorbaar, zichtbaar, ruikbaar en dichtbij. Wonen, bedrijven, industrie, recreatie, boerderijen en mobiliteit zijn alom tegenwoordig. Het ruimtelijk aangezicht wordt soms geschaad.

De Kleine Aarde

Uit mondiale cijfers blijkt dat het Nederlandse ruimtebeslag (per Nederlander) de mondiale "milieugebruiksruimte" (per wereldbewoner) voor landbouwgrond ver overschreidt. Verder vraagt de auto erg veel ruimte en worden woningen niet optimaal gebruikt.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, directie Zuid

De ruimte is een schaars goed geworden. Brabant verstedelijkt in een hoog tempo en ook in de groene ruimte is er sprake van een toenemende ruimteconcurrentie tussen de groene functies onderling (onder andere de marktvraag van een dynamische en flexibele agrarische sector ten opzichte van de grotere vraag naar meer natuur en recreatieve mogelijkheden).

Ministerie VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), Inspectie Noord-Brabant en Zeeland

Er is sprake van een ruimteprobleem. Er zijn vele om de ruimte concurrerende functies. Functies als wonen, werken en mobiliteit kennen een toenemend ruimtebeslag.

NCB (Noordbrabantse Christelijke Boerenbond)

Ja er is een probleem. Er is een ruimteclaim vanuit niet-agrarische doeleinden die een vermindering van 10% van het areaal land- en tuinbouwgronden inhoudt. Maar de bestaande agrarische gronden zijn hard nodig voor de voedselvoorziening op basis van een voor het milieu verantwoorde wijze van produceren.

NVOB, gewest Noord-Brabant (Nederlandse Vereniging Ondernemers in de Bouwnijverheid)

De ruimte wordt schaarser, maar dat geldt voor heel Nederland. Het is echter niet zo dat er met iedere vierkante meter al iets is gedaan. Bij de invulling van de ruimte is het milieu van belang maar zonder economische waarborgen zou Brabant haar bestaansrecht kunnen verliezen.

OTB (Overleg Transport Brabant)

Er is geen absoluut ruimteprobleem. Er is sprake van enkele fragmentarische ruimteproblemen bij specifieke uitbreidingsplannen.

PSK (Provinciale Samenwerkende Kamers van Koophandel) en SEOB (stichting Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant)

Brabant heeft niet primair een ruimteprobleem, het heeft groeipijn. Het ruimteprobleem dat Brabant thans ervaart vormt het transformatieproces van agrarische grond naar stedelijk gebied en bos en natuur. Het hoofduitgangspunt is niet zozeer of Brabant verder verstedelijkt, maar meer hoe dat zal gebeuren. Brabant gaat onvermijdelijk van een agrarische provincie naar een regio met als hoofdtakken economie, industrie en dienstverlening

Werkplaats voor milieubouw ir. Wil Thijsen

De ruimte raakt niet op, het wordt echter wel een kwaliteitsarme ruimte . Niet de grenzen van de ruimte, maar de grenzen van de ruimtekwaliteit worden dan ook manifester.

VAC (Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw)

In Brabant zal nooit méér ruimte bij komen. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden, anders zal deze "op" raken.

[Index Teledemocratie IPP] [IPP Welkomstpagina][Internet Besliswijzer-debat Brabant][Aanmelden Internet Besliswijzer-debat Brabant] [Reageer]